Uroczystość Najświętszej Trójcy A

Pan pośrodku nas
W pierwszym czytaniu (Wj 34, 4b–6. 8–9) słyszymy prośbę Mojżesza: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas”. I Bóg jest z nami!!! Jest i działa na sposób właściwy każdej epoce dziejów odkupienia. Bóg Ojciec jest obecny w dziele stworzenia. I w świecie stworzonym można odnaleźc ślady Jego obecności:
Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich StwórcęGłupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy... Urzeczeni pięknem [stworzeń] ... winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.  (Mdr 13, 1-5)
W pełni Bóg objawił swoją obecność pośród swego ludu w osobie Jezusa Chrystusa: 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (J 1, 14)
Od Dnia Pięćdziesiątnicy natomiast, od dnia, gdy Kościół otrzymał Ducha Świętego, Bóg jest nie tylko Bogiem-z-nami, Bóg jest Bogiem-w-nas, objawiającym swoją moc i potęgę w Kościele. To Duch Świety czyni nas jednym ludem, mistycznym ciałem Chrystusa; modli się w-nas i czyni żywym słowo Jezusa w naszych sercach i umysłach. Świadomy tego działania św. Paweł Apostoł życzy Koryntianom obecności Ducha: 
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi! (2 Kor 13, 11-13
Stworzeni w miłości, odkupieni za darmo, pozwólmy Duchowi Świętemu prowadzić nas ku pełni świętości, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa. 
***
Propozycja modlitwy słowami dzisiejszej Ewangelii (J 3, 16–18) na koronce:
  • na małych paciorkach: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne". 
  • na dużych paciorkach: "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.